works20060730 › Krylya festival - day 2
30
july
2006
Krylya festival - day 2
Tushino aerodrome, Moscow