works20060729 › Krylya festival - day 1
29
july
2006
Krylya festival - day 1
Tushino aerodrome, Moscow